PARENOSTRE 

Parenostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom: vingui a nosaltres el vostre regne; faci's la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui; i perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdonem els nostres deutors; i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació; ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.

AVEMARIA

Déu vos salve, Maria, plena de grácia; el Senyor és amb Vos; beneída sou vós entre totes les dones; i beneit és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu i Mare nostra,pregueu per nosaltres pecadors, ara í en l'hora de la nostra mort. Amén.

GLÒRIA 

Glòria al Pare i al Fill i a l´Esperit Sant.

Com era en el principi, i ara i sempre, i per tots els segles dels segles. Amén.

EL TOC D'ORACIÓ 0 L'ANGELUS

L'Ángel del Senyor anuncià a Maria
I concebé per obra de l’Esperit Sant. Avemaria.

Heus ací l’esclava del Senyor.
Faci's en mi segons la vostra paraula. Avemaria.

I el Verb es feu carn.
I habitá entre nosaltres. Avemaria.

Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.
Perqué siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Preguem. Infoneu, Senyor, la vostra grácia en els nostres cors. 1 feu que els qui per l'anunci de l'àngel, hem conegut l'encarnació de Jesucrist, el vostre Fill, siguem condüits, per la seva passió i la seva creu, a la glòria de la resurecció. Pel mateix Crist, Senyor nostre.

Amén.