EL SANT ROSARI

Misteris de goig (dilluns y dissabte)

1 . L’Anunciació de l’àngel a Maria.
2. La Visitació de Maria a santa Isabel.
3. El Naixement de Jesús a Betlem.
4. La Presentació de Jesús Infant.
5. Jesús és trobat al temple.

Misteris de dolor (dimarts i divendres)

1. L'Oració a l’hort de Getsemaní.

2. La Flagel.lació de Jesús.

3. El Coronament d’espines.

4. Jesús porta la creu al coll.

5. La Crucifixió de Jesús al Calvari.

Misteris de glória (dimecres i diumenge)

1. La Resurrecció de Jesús.
2. L'Ascensió de Jesús al cel.
3. La Vinguda de l'Esperit Sant.
4. L'Assumpció de la Mare de Déu.
5. La Coronació de Maria com a reina de cel i terra.

Misteris de Llum (dijous)

1. Jesús és batejat al riu Jordà.
2. Jesús converteix l’aigua en vi a Canà de Galilea,
i els seus deixebles creuen en Ell.
3. Jesús anuncia el Regne de Déu i la conversió.
4. La Transfiguració de Jesús a la muntanya del Tabor.
5. Jesús institueix l’Eucaristia al Sant Sopar.

Lletanies

Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Crist oïu-nos.
Crist escolteu-nos.
Déu, Pare Celestial
tingueu pietal de nosaltres

Déu, fill redemptor del món.

Déu, Esperit Sant.

Santa Trinitat, un sol Déu.

Santa Maria.pregueu per nosaltres.

Santa Mare de Déu.

Santa Verge de les verges.

Mare del Crist.

Mare de l’església.

Mare de la divina grácia. 

Mare puríssima. 

Mare castíssima. 

Mare virginal. 

Mare sense corrupció. 

Mare Immaculada 

Mare amable. 

Mare admirable. 

Mare del bon consell. 

Mate del Creador. 

Mare del Salvador. 

Verge prudent. 

Verge digne de respecte. 

Verge digne de lloança. 

Verge poderosa. 

Verge clement. 

Verge fidel. 

Mirall de justícia. 

Seu de la Saviesa. 

Causa de la nostra alegria. 

Temple de l'Esperit Sant. 

Honor dels pobles. 

Model d'entrega a Déu. 

Rosa escollida. 

Forta com la Torre de David. 

Formosa con Torre de marfil. 

Casa d'or

Arca de la nova l'Aliança. 

Porta del cel. 

Estel del matí. 

Salut dels malalts. 

Refugi dels pecadors. 

Consoladora dels afligits. 

Auxili dels cristians. 

Reina dels ángels. 

Reina dels patriarques.

Reina dels profetes. 

Reina dels apòstols 

Reina dels màrtírs.

Reina dels qui viuen de la fe. 

Reina dels qui es conserven castos. 

Reina de tots els sants. 

Reina concebuda sens pecat original. 

Reina al cel assumpta. 

Reina del sant Rosari.

Reina de la familia.

Reina de la Pau.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món:
perdoneu-nos senyor.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món:
escolteu-nos senyor.

Anyell de Déu que lleveu el pecat del món:
tingueu pietat de nosaltres.

Pregueu per nosaltres santa Mare de Déu:
Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Preguem:

Concediu, Senyor Déu, als vostres servents que frueixin de salut perpétua en l'ánirna i en el cos; i per la gloriosa intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, siguin ara alliberats de tristesa, i gaudeixin desprésl’alegria eterna del cel. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén.